euskara

😎 
Enter your username

1. Bazen fariseuetako gizon bat, Nikodemo zeritzana, juduen buruzagi bat;

2.  Bera Jesusengana ethorri zen gauez, eta erran zioen: Rabbi, badakigu Jainkoarengandik ethorri zarela irakaslea: zeren nehork ezin ditu egin zuk egiten dituzun mirakulu hauek, Jainkoa harekin ez bada .

3  Ihardesten zaroen Iesusec erran cieçón, Eguiaz, eguiaz erraiten drauçuet, guiçonac berriz jaio ezpada, ezin du ikussi Iaincoaren resumá.

4.  Erran zion Nikodemok: Nola jaio daiteke gizon bat zahartuta? sar al daiteke bigarren aldiz amaren sabelean, eta jaio daiteke?

 Ihardets ceçan Iesusec, Eguiaz, eguiaz erraiten drauçuet, guiçon bat urez eta Spirituaz iayo ezpada, ezin sarthu Iaincoaren resumán.

6.  Haragitik jaiotakoa haragi da; eta Espiritutik jaio dana espiritua da.

 Ez miretsi, erran drauzudala, Berriz jaio behar zarete.

8.  Haizeak nai duen tokian jotzen du, eta zuk haren soinua entzuten duzu, baina ezin jakin nondik datorren, eta nora doazen: hala da Espiritutik jaio den oro.

9.  Nikodemok ihardetsi zioen, eta erran zioen: Nola izan daitezke hauek?

10.  Ihardetsi zioen Jesusek, eta erran zioen: Zu al zara Israelen jabea, eta ez al dakizu gauza hauek?

11.  Eguiaz, eguiaz erraiten drauçuet, daquiguna minço dogu, eta ikussi dogula testificatzen dogu. eta ez duzue gure testigantza jasotzen.

12.  Baldin esan badizut lurreko gauzak, eta eztuzue sinetsi, nola sinistuko duzue, zeruko gauzak esaten badizute ?

13.  Eta nehor ez da igan zerura, zerutik jautsi dena baizik, zeruan den gizonaren Semea.

14.  Eta Moisesek sugea basamortuan altxatu zuen bezala, halaxe altxatu behar da gizonaren Semea.

15.  Hura baithan sinhesten duenak gal ez dezala, baina betiko bizia izan dezan.

16.  Zeren hain maite zuen Jainkoak mundua, non eman baitzuen bere Seme bakarra, hura baithan sinhesten duenak gal ez dezan, baina betiko bizia izan dezan.

17.  Zeren Jainkoak ez zuen bere Semea igorri mundura mundua kondenatzera; baina haren bidez mundua salba dadin.

18  Haren baithan sinhesten duena, ez da kondenatzen: baina sinhesten ez duena lehendik kondenatzen da, ceren ez baitu sinhetsi Iaincoaren Seme bakarrearen icenean.

19.  Eta hau da kondenamendua: argia ethorri dela mundura, eta gizonek iluntasuna maite zuten argia baino , zeren beren egintzak gaiztoak zirelako.

20.  Zeren gaizkia egiten duenak gorroto du argia, eta ez da argira ethortzen, bere egintzak gaitzetsi ez daitezen.

21.  Baina egia egiten duena argira ethorten da, bere egintzak ager daitezan, Jainkoaren baitan eginak direla.

~ Joan 3:1-21

Salbazioari, betiko bizitzari edo betiko kondenazioari buruzko egia, Jesukristo zure Jauna eta Salbatzailea den ala ez denaren araberakoa da soilik. Ez bazara itzuli Jesukristogana, hura zure bizitzaren Jaun eta Salbatzaile bihurtuz hil baino lehen, betiko oinazeak jasango dituzu. Hau da jende gehienak entzun nahi ez duen egia. Baina esaten dizut zutaz arduratzen naizelako, eta ez dudala nahi inor Infernuan bukatzea, nahiz eta hamaika jende jada hor, itxaropenik gabe.

Jendea teorietan eta zer-nolakoetan harrapatu ohi du; Jainko absolutu bat nahi ez, EGIA absolutua. Mundu sekularrari, fantasia eta postmodernismoa entretenigarriagoa da. Zerurako bide bakarra dagoela aipatzea ere ikaragarritzat eta izugarritzat jotzen da jende gehienentzat. Herri-teoria da, azkenean, errepide guztiak leku berean lehorreratzen gaituztela, eta bizitzan aukeratzen duen bideak bizitzeko modua bakarrik aldatzen duela, baina ez duela gure betikotasuna eragiten. Infernurik ez dagoela sinetsi nahi dute, eta egonez gero, edo ez da horren txarra EDO hautetsi batzuek, Adolf Hitlerrek adibidez, hor amaitzen dute.

Damu egin eta Jesukristorengana jo behar duzu, JAINKOAREN Seme Santuarengana, eta egin ezazu zure Salbatzaile. Ez dago beste biderik.

 

Diotsa Iesusec, Ni naiz bidea, eguia eta vicia: nehor ez da Aitagana ethorten, niz baicen. ~ Mateo 7:20-22

 

13.  Sar zaitezte ate estutik, zeren zabala da atea, eta zabala da galbidera daraman bidea, eta asko dira bertan sartzen direnak.

14.  Zeren estua baita atea, eta estua bizitzera daraman bidea, eta gutxi dira hura aurkitzen dutenak. 

~ Mateo 7:13-14

 

21.  Ez da zeruetako erreinuan sartuko, esaten didan guzia, Jauna, Jauna; baina zeruko ene Aitaren borondatea egiten duena.

22.  Askok esango didate egun hartan: Jauna, Jauna, ez al dugu profetizatu zure izenean? eta zure izenean deabruak kanpora bota dituzu? eta zure izenean obra miragarri asko egin dituzu?

23.  Eta orduan aitortuko diet, ez zaituztet inoiz ezagutu: alde egin enegandik, gaiztakeria egiten duzuenok.

~ Mateo 7:21-23

 

Gauza on eta zoragarri guztiak Jainkoarengandik datoz. Jainkoaren seme-alaba izateko, damutu eta Jesusengana jo eta gero benetako kristautasunaren bizimodua mantenduz, izugarria den guztia eskura dezakezu. Jainkozko sendatzea, gaixotasunen eta gaixotasunen gaineko agintea, espiritu gaiztoak pertsona eta lekuetatik kanporatzeko gaitasuna, hildakoak pizteko gaitasuna eta benetako bakerako sarbidea. Gauza hauek guztiak Jainkoarengandik dira, eta Jainkoaren Hitzaren egiazko fededun ororen baitan bizi den Espiritu Santuarengandik, eta bere Hitzaren jarraibideen arabera bizi direnak. Poza, jakituria eta benetako garbiketa espirituala Jainkoarengandik bakarrik etor daitezke, eta Jainkoarekin benetako harremana izateko modu bakarra Jesukristo Seme Santuaren bidez da.

 

6.  Bainan fedez den iustitiak honela mintzo da: Ez esan zure bihotzean: Nor igoko da zerura? (hau da, Kristo goitik jaistea:)

7.  Edo, Nor jautsiko da sakonera? (hau da, Kristo hilen artetik berpiztea).

 Baina zer dio? Hire hurbil dago hitza, zure ahoan eta zure bihotzean: hau da, predikatzen dugun fedeko hitza;

9.  Zeure ahoz konfesatzen baduzu Jesus Jauna, eta zure bihotzean sinistuko baduzu, Jainkoak hilen artetik piztu duela, salbatuko zara.

10.  Zeren gizonak bihotzez sinhesten du zuzentasunean; eta ahoz konfesatzen da salbaziorako.

11.  Zeren Scripturak dio: Huragan sinesten duenak ez du lotsatuko.

12.  Zeren ez dago alderik juduaren eta grekoaren artean: zeren guzien gaineko Iaun bera aberatsa baita hura deitzen duten guzientzat.

13.  Zeren Jaunaren izena deituko duena salbatuko da .

14.  Nola, bada, dei egingo diote sinistu ez dutenari? eta nola sinhetsiko dute entzun ez dutenarengan? eta nola entzunen dute predikaririk gabe?

15.  Eta nola predikatuko dute, igorri ezpada? Eskribatua den bezala, Zein ederrak diren bakearen ebanjelioa iragartzen dutenen oinak, eta gauza onen berri ekartzen dutenen oinak!

~ Erromatarrei 10:6-15

Berriro jaiotako kristaua ez bazara, mesedez, hartu erabakia orain (berandu baino lehen) damutzeko eta Jesukristori zure Jaun eta Salbatzaile izateko eskatu eta betiko bizitza jasotzeko azkenean zeharkatzen zarenean. Umil zaitez eta otoitz egin gure Egileari, egiazko Jainko bakarrari, eta eskatu barkamena egin dituzun bekatuengatik. Hartu erabakia Biblia Santua aztertzeko, eta jakin zer dioen Jainkoak eta nola agindu digun bizitzeko. Jainkoaren aurka dauden ohiturak uzteko prest egon zaitezte. Gezurrak esaten badituzu, damutu eta gelditu. Ekintza sexualak egiten ari bazara (pornografia ikustea edo ezkontzatik kanpo sexu harremanak izatea, etab.) damutu behar zara, eskatu Jainkoari barka dezala eta BERAK EGINGO DU. Nahiz eta bizitza garbi samarra bizi, Jainkoaren gauzetan jarri behar duzu bihotza eta gogoa. Aizu, ez da dirudien bezain zaila. Benetan laguntzen duen gauza bat kristau lagunen laguntza talde on bat izatea da. Baliteke zure bizitza berriari, Jainkoarekin ibiltzeari eta Kristoren anai-arrebekin adiskidetasun berriak egin beharko lituzkeen zenbait lagunengandik aldendu behar izatea.

Mesedez, sartu gure familia, Jainkoaren familia - Unibertsoaren Sortzailea! - eta bihurtu anaia edo arreba Kristorengan. Ez du merezi Jainkoarengandik aparte bizitzeak noizbait Infernuan bukatzeko. Nire adiskidetasunaren esku pertsonala eskaintzen dizut, gainera. Nirekin pertsonalki hitz egin nahi baduzu, nire helbide elektronikoa rebeccalynnsturgill@gmail.com da edo nirekin harremanetan jar zaitezke sare sozialen plataformen bidez ere. Hemen nago ahal dudan moduan laguntzeko.

28.  Zatozte nigana, nekatu eta zamaturik zaudeten guztiok, eta atseden emango dizuet.

29.  Har itzazu ene uztarria, eta ikasi nigandik; zeren otzan eta bihotzez apala naiz: eta arkituko duzue atsedenik zuen arimei.

30.  Zeren nire uztarria arina da, eta nire zama arina.

~ Mateo 11:28-30

 

 

JAINKOAK MAITE ZAITU!

Translate »