bosanski

😎 
Enter your username

1 Bio je jedan čovjek od fariseja, po imenu Nikodem, vladar Židova:

 Isti je došao Isusu noću i rekao mu: Rabbi, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga; jer niko ne može činiti ova čuda koja ti činiš, osim da je Bog s njim .

3  Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: Ako se čovjek nanovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstvo Božje.

 Nikodim mu reče: Kako se čovjek može roditi kad je star? Može li ući drugi put u matericu svoje i roditi se?

 Isus odgovori: Zaista, zaista, kažem ti, ako se čovjek ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u kraljevstvo Božje.

 Što je rođeno od tijela, tijelo je; a ono što je rođeno od Duha je duh.

 Ne čudi se što sam ti rekao: Morate se ponovo roditi.

 Vjetar puše gdje hoće, i čuješ njegov zvuk, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide: tako je i svaki koji je rođen od Duha.

 Nikodem odgovori i reče mu: Kako je to moguće?

10  Odgovori Isus i reče mu: "Jesi li ti gospodar Izraela, a zar to ne znaš?"

11  Zaista, zaista, kažem ti, govorimo da znamo, i svjedočimo da smo vidjeli; i ne primate naše svjedočanstvo.

12  Ako sam vam rekao zemaljske stvari, a vi ne vjerujete, kako ćete vjerovati, ako vam kažem o stvarima nebeskim ?

13  I niko nije uzašao na nebo, osim onoga koji je sišao s neba, Sin Čovječji koji je na nebu.

14  I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut i Sin čovječji:

15  Da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.

16  Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nijedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni.

17  Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da osudi svijet; ali da bi svijet kroz njega mogao biti spašen.

18  Tko vjeruje u njega, nije osuđen; a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjega.

19  A ovo je osuda, da je svjetlost došla na svijet, i ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost , jer su njihova djela bila zla.

20  Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlost, niti dolazi k svjetlosti, da se njegova djela ne bi ukorila.

21  Ali onaj koji čini istinu dolazi k svjetlosti da se očituju njegova djela, da su u Bogu učinjena.

~ Jovan 3:1-21

Istina o spasenju, vječnom životu ili vječnom prokletstvu, je da isključivo ovisi o tome da li je Isus Krist vaš Gospodin i Spasitelj, ili nije. Ako se nisi obratio Isusu Hristu, čineći ga Gospodom i Spasiteljem nad svojim životom pre nego što umreš, onda ćeš trpeti večne muke. Ovo je istina koju većina ljudi ne želi da čuje. Ali govorim ti zato što mi je stalo do tebe, i ne želim da iko završi u paklu, iako je bezbroj ljudi već tamo, bez nade.

Ljudi su skloni da budu uhvaćeni u teorije i šta ako; ne želeći apsolutnog BOGA, apsolutnu ISTINU. Sekularnom svijetu fantazija i postmodernizam su zabavniji. Čak se i pominjanje da postoji samo jedan put do neba za većinu ljudi smatra groznim i užasnim. Popularna teorija je da nas svi putevi na kraju dovedu na isto mjesto i da put kojim se odlučimo u životu samo mijenja način na koji živimo, ali ne utiče na našu vječnost. Oni žele vjerovati da pakao ne postoji, a ako i postoji, ili nije tako loše mjesto ILI samo nekolicina odabranih, poput Adolfa Hitlera, završi tamo.

MORATE se pokajati i obratiti se Isusu Kristu, Svetom Sinu BOŽJEM, i učiniti Ga svojim Spasiteljem. Nema drugog načina.

 

Reče mu Isus: Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi Ocu osim po meni. ~ Matej 7:20-22

 

13  Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i širok je put, koji vode u propast, i mnogo ih ima koji ulaze na njih.

14  Jer tesna su vrata i uzak je put, koji vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. 

~ Matej 7:13-14

 

21  Neće svaki koji mi kaže: Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko; nego onaj koji vrši volju Oca moga koji je na nebesima.

22  Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u tvoje ime prorokovali? i u tvoje ime izgonili đavole? i u tvoje ime učinio mnoga divna djela?

23  I tada ću im priznati: nikad vas nisam poznavao; idite od mene vi koji činite bezakonje.

~ Matej 7:21-23

 

Svako dobro i divno dolazi od Boga. Da biste bili dijete Božje, pokajanjem i obraćanjem Isusu, a zatim održavanjem životnog stila istinskog kršćanstva, imate pristup svemu što je strašno. Božansko iscjeljenje, vlast nad bolešću i bolešću, sposobnost istjerivanja zlih duhova iz ljudi i mjesta, sposobnost podizanja mrtvih i pristup pravom miru. Sve ove stvari su od Boga i Svetog Duha koji obitava u svakom istinskom vjerniku Božje Riječi i koji živi prema uputama u Njegovoj Riječi. Radost, mudrost i istinsko duhovno čišćenje mogu doći samo od Boga, a jedini način da se ostvari istinski odnos s Bogom je kroz Svetog Sina, Isusa Krista.

 

 Ali pravednost koja je od vjere ovako govori: Ne govori u srcu svome: Ko će uzaći na nebo? (odnosno, spustiti Hrista odozgo 🙂

 Ili: Ko će sići u dubinu? (to jest, da ponovo podignemo Hrista iz mrtvih.)

 Ali šta to kaže? Riječ je blizu tebe, čak u tvojim ustima i u tvom srcu: to jest, riječ vjere, koju propovijedamo;

9  Da ako ustima svojim ispovijedaš Gospodina Isusa i povjeruješ u svom srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćeš spašen.

10  Jer srcem čovjek vjeruje u pravednost; a ustima se ispovijeda za spasenje.

11  Jer Pismo kaže: Svaki koji vjeruje u njega neće se postideti.

12  Jer nema razlike između Židova i Grka: jer je isti Gospod nad svima bogat za sve koji ga prizivaju.

13  Jer ko god zazove ime Gospodnje biće spašen .

14  Kako će onda pozvati Onoga u koga nisu vjerovali? i kako će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? a kako će čuti bez propovjednika?

15  A kako će oni propovijedati, ako nisu poslani? kao što je napisano: Kako su lijepe noge onih koji propovijedaju evanđelje mira i donose radosnu vijest o dobrim stvarima!

~ Rimljanima 10:6-15

Ako niste nanovo rođeni kršćanin, molimo vas da donesete odluku sada (prije nego što bude prekasno) da se pokajete i zamolite Isusa Krista da postane vaš Gospodin i Spasitelj, i da dobijete vječni život kada na kraju prijeđete. Ponizite se i molite se našem Stvoritelju, jedinom pravom Bogu, i tražite oproštenje za grijehe koje ste počinili. Donesite odluku da proučavate Svetu Bibliju i saznajte šta Bog kaže i kako nas je uputio da živimo. Budite spremni odreći se bezbožnih stvari, navika koje su u suprotnosti s Bogom. Ako lažete, pokajte se i prestanite. Ako činite seksualne radnje (gledate porniće ili imate seksualne odnose van braka, itd.) morate se pokajati, moliti Boga da vam oprosti i ON ĆE. Čak i ako živite relativno čistim životom, morate svoje srce i um usmjeriti na Božje stvari. Hej, nije tako teško kao što se čini. Jedna stvar koja zaista pomaže je imati dobru grupu za podršku koju čine suhrišćani. Možda ćete morati da se udaljite od određenih prijatelja koji bi se protivili vašem novom životu, vašem hodu s Bogom i sklopili nova prijateljstva sa braćom i sestrama u Hristu.

Molimo vas da se pridružite našoj porodici, porodici Boga - Stvoritelja Univerzuma! - i postati brat ili sestra u Hristu. Nije vrijedno živjeti život odvojen od Boga samo da bi jednog dana završili u paklu. Pružam ti i svoju ličnu ruku prijateljstva. Ako želite da razgovarate sa mnom lično, moja e-mail adresa je rebeccalynnsturgill@gmail.com ili me možete kontaktirati i putem društvenih mreža. Tu sam da pomognem na bilo koji način.

28  Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.

29  Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete pokoj dušama svojim.

30  Jer je jaram moj blag i breme moje lako.

~ Matej 11:28-30

 

 

BOG TE VOLI!

Translate »