čeština

😎 
Enter your username

1 Byl jeden muž z farizeů, jménem Nikodém, židovský vládce:

 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabbi, víme, že jsi učitel od Boha, neboť nikdo nemůže činit takové zázraky, které činíš ty, ledaže Bůh s ním .

3  Ježíš odpověděl a řekl jemu: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.

 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je starý?" může podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se?

 Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejíti do království Božího.

 Co se narodilo z těla, je tělo; a co se narodilo z Ducha, je duch.

 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.

 Vítr vane, kam chce, a ty slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.

 Nikodém odpověděl a řekl jemu: Jak se to může stát?

10  Ježíš odpověděl a řekl jemu: Ty jsi pán Izraele, a toto nevíš?

11  Amen, amen, pravím tobě: Mluvíme, co víme, a svědčíme, že jsme viděli; a nepřijímáte našeho svědectví.

12  Jestliže jsem vám řekl pozemské věci, a vy nevěříte, jak uvěříte, když vám povím o nebeských ?

13  A nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, Syn člověka, který je v nebi.

14  A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka.

15  Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

16  Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

17  Nebo Bůh neposlal Syna svého na svět, aby svět odsoudil; ale aby byl svět skrze něho spasen.

18  Kdo v něho věří, není odsouzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

19  A to je ten odsouzení, že světlo přišlo na svět a lidé milovali spíše tmu než světlo , protože jejich skutky byly zlé.

20  Neboť každý, kdo činí zlo, nenávidí světlo, a nejde k světlu, aby nebyly pokárány jeho skutky.

21  Kdo však činí pravdu, přichází na světlo, aby byly zjeveny skutky jeho, že jsou vykonány v Bohu.

~ Jan 3:1-21

Pravda o Spasení, věčném životě nebo věčném zatracení je taková, že to závisí pouze na tom, zda je Ježíš Kristus vaším Pánem a Spasitelem, nebo ne. Pokud jste se neobrátili k Ježíši Kristu a neučinili Ho Pánem a Spasitelem nad svým životem, než zemřete, pak budete trpět věčnými mukami. To je pravda, kterou většina lidí nechce slyšet. Ale říkám ti to, protože mi na tobě záleží a nechci, aby někdo skončil v pekle, i když už je tam nespočet lidí bez naděje.

Lidé mají tendenci se chytit teorií a co-když; nechtít absolutního BOHA, absolutní PRAVDU. Pro sekulární svět je fantasy a postmodernismus zábavnější. Dokonce i zmínka o tom, že existuje jen jedna cesta do nebe, je pro většinu lidí považována za hroznou a hroznou. Populární teorie říká, že všechny cesty nás nakonec přivedou na stejné místo a že cesta, kterou se člověk v životě rozhodne vydat, pouze změní to, jak žijeme, ale neovlivní naši věčnost. Chtějí věřit, že žádné peklo neexistuje, a pokud ano, buď to není tak špatné místo, NEBO tam skončí jen pár vyvolených, jako je Adolf Hitler.

MUSÍTE činit pokání a obrátit se k Ježíši Kristu, Svatému Synu Božímu, a učinit Ho svým Spasitelem. Jinak to nejde.

 

Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. ~ Matouš 7:20-22

 

13  Vstupte těsnou bránou, neboť široká je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří tudy vcházejí.

14  Nebo těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají. 

~ Matouš 7:13-14

 

21  Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.

22  Mnozí mi řeknou v ten den: Pane, Pane, neprorokovali jsme ve jménu tvém? a ve jménu tvém vymítáte démony? a ve jménu tvém učinil mnoho divů?

23  A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal;

~ Matouš 7:21-23

 

Každá dobrá a úžasná věc pochází od Boha. Chcete-li být dítětem Božím, budete činit pokání a obrátit se k Ježíši a poté udržovat životní styl pravého křesťanství, máte přístup ke všemu, co je úžasné. Božské uzdravování, autorita nad nemocemi, schopnost vyhánět zlé duchy z lidí a míst, schopnost křísit mrtvé a přístup ke skutečnému míru. Všechny tyto věci jsou od Boha a Ducha svatého, který přebývá v každém pravém Věřícím Božího Slova a který žije podle pokynů v Jeho Slově. Radost, moudrost a opravdové duchovní očištění mohou pocházet pouze od Boha a jediný způsob, jak mít opravdový vztah s Bohem, je skrze Svatého Syna, Ježíše Krista.

 

 Ale spravedlnost, která jest z víry, mluví takto: Neříkej v srdci svém: Kdo vstoupí do nebe? (to znamená snést Krista shůry:)

 Nebo: Kdo sestoupí do propasti? (to jest znovu vzkřísit Krista z mrtvých.)

 Ale co to říká? Slovo je blízko tobě, v tvých ústech a v tvém srdci, to je slovo víry, které kážeme;

9  Že vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

10  Nebo srdcem člověk věří k spravedlnosti; a ústy se vyznává ke spasení.

11  Neboť Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben.

12  Nebo není rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán nade všemi je bohatý pro všechny, kdo ho vzývají.

13  Neboť kdokoli bude vzývat jméno Páně, bude spasen .

14  Jak tedy budou vzývat toho, v něhož neuvěřili? a jak uvěří v toho, o němž neslyšeli? a jak uslyší bez kazatele?

15  A jak budou kázat, nebudou-li posláni? jak je psáno: Jak krásné jsou nohy těch, kdo hlásají evangelium pokoje a přinášejí radostnou zvěst o dobrých věcech!

~ Římanům 10:6-15

Nejste-li znovuzrozeným křesťanem, udělejte prosím rozhodnutí nyní (než bude příliš pozdě) činit pokání a požádat Ježíše Krista, aby se stal vaším Pánem a Spasitelem, a získat věčný život, až nakonec přejdete. Pokořte se a modlete se k našemu Stvořiteli, jedinému pravému Bohu, a požádejte o odpuštění za hříchy, které jste spáchali. Udělejte rozhodnutí studovat Bibli svatou a zjistěte, co Bůh říká a jak nám dal pokyn, abychom žili. Buďte ochotni vzdát se bezbožných věcí, zvyků, které jsou v rozporu s Bohem. Pokud lžete, čiňte pokání a přestaňte. Pokud se dopouštíte sexuálních aktů (sledujete porno nebo máte sexuální vztahy mimo manželství atd.), musíte činit pokání a poprosit Boha, aby vám odpustil a ON BUDE. I když žijete relativně čistý život, musíte své srdce a mysl zaměřit na věci Boží. Hele, není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. Jedna věc, která opravdu pomáhá, je mít dobrou podpůrnou skupinu spolukřesťanů. Možná budete muset odejít od určitých přátel, kteří by se postavili proti vašemu novému životu, vašemu chození s Bohem a navázali nová přátelství s bratry a sestrami v Kristu.

Připojte se prosím k naší rodině, rodině Boha – Stvořitele vesmíru! - a stát se bratrem nebo sestrou v Kristu. Nemá cenu žít život odděleně od Boha, jen abys jednou skončil v pekle. Nabízím ti také svou osobní ruku přátelství. Pokud byste se mnou chtěli mluvit osobně, moje e-mailová adresa je rebeccalynnsturgill@gmail.com nebo mě můžete kontaktovat také prostřednictvím platforem sociálních médií. Jsem tu, abych vám pomohl jakýmkoli způsobem.

28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí.

29  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne; neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí duším svým.

30  Moje jho je příjemné a mé břemeno lehké.

~ Matouš 11:28-30

 

 

BŮH TĚ MILUJE!

Translate »