Nederlands

😎 
Enter your username

1 Er was een man van de Farizeeën, genaamd Nikodemus, een overste van de Joden:

 Dezelfde kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, we weten dat u een leraar bent die van God komt, want niemand kan deze wonderen doen die u doet, tenzij God met hem is .

3  Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.

 Nikodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? kan hij voor de tweede keer in de moederschoot binnengaan en geboren worden?

 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.

 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en dat wat uit de Geest geboren is, is geest.

 Verwonder u niet dat ik tot u heb gezegd: u moet opnieuw geboren worden.

 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort het geluid ervan, maar u kunt niet zeggen waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat: zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

 Nikodemus antwoordde en zei tot hem: Hoe kunnen deze dingen zijn?

10  Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u een meester van Israël en weet u deze dingen niet?

11  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken dat wij weten, en getuigen dat wij hebben gezien; en gij ontvangt ons getuigenis niet.

12  Als ik u aardse dingen heb verteld en u gelooft niet, hoe zult u dan geloven als ik u van hemelse dingen vertel ?

13  En niemand is opgevaren naar de hemel, dan hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is.

14  En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden:

15  Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

16  Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen; maar dat de wereld door hem gered zou worden.

18  Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

19  En dit is de veroordeling, dat er licht in de wereld is gekomen, en dat de mensen de duisternis meer liefhadden dan het licht , omdat hun daden slecht waren.

20  Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet bestraft worden.

21  Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken geopenbaard worden, opdat ze in God worden gedaan.

~ Johannes 3:1-21

De waarheid over verlossing, eeuwig leven of eeuwige verdoemenis, is dat het er alleen van afhangt of Jezus Christus uw Heer en Verlosser is, of dat Hij dat niet is. Als je je niet tot Jezus Christus hebt gewend en Hem tot Heer en Redder over je leven hebt gemaakt voordat je sterft, dan zul je eeuwige pijniging ondergaan. Dit is de waarheid die de meeste mensen niet willen horen. Maar ik vertel het je omdat ik om je geef, en ik wil niet dat iemand in de hel belandt, hoewel daar al talloze mensen zijn, zonder hoop.

Mensen hebben de neiging om verstrikt te raken in theorieën en wat-als; geen absolute GOD willen, een absolute WAARHEID. Voor de seculiere wereld is fantasie en postmodernisme vermakelijker. Zelfs de vermelding dat er maar één weg naar de hemel is, wordt door de meeste mensen als afschuwelijk en afschuwelijk beschouwd. De populaire theorie is dat alle wegen ons uiteindelijk op dezelfde plaats belanden, en dat het pad dat men kiest in het leven alleen verandert hoe we leven, maar geen invloed heeft op onze eeuwigheid. Ze willen geloven dat er geen hel is, en als die er is, is het ofwel niet zo'n slechte plek OF slechts een select aantal, zoals Adolf Hitler, belanden daar.

U MOET berouw hebben en u wenden tot Jezus Christus, de Heilige Zoon van GOD, en Hem uw Verlosser maken. Er is geen andere weg.

 

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij. ~ Mattheüs 7:20-22

 

13  Ga naar binnen door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan.

14  Want eng is de poort, en smal is de weg, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 

~ Mattheüs 7:13-14

 

21  Niet iedereen die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.

22  Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? en in uw naam duivels hebben uitgeworpen? en in uw naam vele wonderwerken gedaan?

23  En dan zal ik hun belijden: ik heb u nooit gekend: ga weg van mij, gij die ongerechtigheid bedreven.

~ Mattheüs 7:21-23

 

Al het goede en wonderlijke komt van God. Om een ​​kind van God te zijn, door je te bekeren en je tot Jezus te wenden en dan een levensstijl van het ware christendom te handhaven, heb je toegang tot alles wat geweldig is. Goddelijke genezing, gezag over ziekte en kwaal, het vermogen om boze geesten uit mensen en plaatsen te werpen, het vermogen om de doden op te wekken en toegang tot echte vrede. Al deze dingen zijn van God en de Heilige Geest die in elke ware gelovige van Gods Woord woont en die leeft volgens de instructies in Zijn Woord. Vreugde, wijsheid en ware geestelijke reiniging kunnen alleen van God komen, en de enige manier om een ​​echte relatie met God te hebben is door de Heilige Zoon, Jezus Christus.

 

 Maar de gerechtigheid die uit het geloof is, spreekt op deze wijze: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opstijgen? (dat wil zeggen, Christus van boven naar beneden halen:)

 Of: Wie zal in de diepte afdalen? (dat wil zeggen, Christus weer uit de dood opwekken.)

 Maar wat zegt het? Het woord is nabij u, zelfs in uw mond en in uw hart: dat is het woord des geloofs, dat wij prediken;

9  Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u behouden worden.

10  Want met het hart gelooft de mens tot gerechtigheid; en met de mond wordt belijdenis gedaan tot zaligheid.

11  Want de Schrift zegt: Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

12  Want er is geen verschil tussen de Jood en de Griek; want dezelfde Heer over alles is rijk voor allen die Hem aanroepen.

13  Want wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden .

14  Hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet hebben geloofd? en hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet hebben gehoord? en hoe zullen zij horen zonder prediker?

15  En hoe zullen zij prediken, tenzij zij worden gezonden? zoals geschreven staat: Hoe mooi zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede prediken en blijde tijdingen van goede dingen brengen!

~ Romeinen 10:6-15

Als u geen wedergeboren christen bent, neem dan nu de beslissing (voordat het te laat is) om u te bekeren en Jezus Christus te vragen uw Heer en Verlosser te worden, en het eeuwige leven te ontvangen wanneer u uiteindelijk oversteekt. Verneder jezelf en bid tot onze Schepper, de enige ware God, en vraag om vergeving voor de zonden die je hebt begaan. Neem de beslissing om de Bijbel te bestuderen en ontdek wat God zegt en hoe Hij ons heeft opgedragen te leven. Wees bereid goddeloze dingen op te geven, gewoonten die in strijd zijn met God. Als je leugens vertelt, heb berouw en stop. Als je seksuele handelingen verricht (porno kijken of seksuele relaties hebben buiten het huwelijk, enz.), moet je je bekeren, vraag God om je te vergeven en HIJ ZAL HET. Zelfs als je een relatief rein leven leidt, moet je je hart en geest op dingen van God richten. Hé, het is niet zo moeilijk als het lijkt. Een ding dat echt helpt, is een goede steungroep van medechristenen te hebben. Misschien moet je weglopen van bepaalde vrienden die je nieuwe leven, je wandel met God zouden verzetten, en nieuwe vriendschappen sluiten met broeders en zusters in Christus.

Word alsjeblieft lid van onze familie, de familie van God - Schepper van het Universum! - en wordt een broer of zus in Christus. Het is het niet waard om een ​​leven zonder God te leiden om op een dag in de hel te belanden. Ik bied je ook mijn persoonlijke hand van vriendschap aan. Als je me persoonlijk wilt spreken, mijn e-mailadres is rebeccalynnsturgill@gmail.com of je kunt ook contact met me opnemen via sociale mediaplatforms. Ik ben hier om te helpen op elke mogelijke manier.

28  Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.

29  Neem mijn juk op u, en leer van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart: en gij zult rust vinden voor uw zielen.

30  Want mijn juk is zacht, en mijn last is licht.

~ Mattheüs 11:28-30

 

 

GOD HOUDT VAN JE!

Translate »