Kreyòl ayisyen

😎 
Enter your username

1 Te gen yon nonm nan farizyen yo, yo te rele Nikodèm, yon chèf nan jwif yo.

 Nan ​​mitan lannwit lan, li vin jwenn Jezi, li di li: Mèt, nou konnen ou se yon anseyan ki soti nan Bondye, paske pèsonn pa ka fè mirak ou fè sa yo, si Bondye pa avèk li .

3  Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt yon lòt fwa, li pa ka wè peyi kote Bondye Wa a.

 Nikodèm di li: Ki jan yon moun ka fèt lè li fin vye granmoun? Èske li ka antre yon dezyèm fwa nan vant manman l ', epi li fèt?

 Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la a, se vre wi: si yon moun pa fèt nan dlo ak nan Lespri Bondye a, li pa kapab antre nan Peyi Wa ki nan Bondye.

 Sa ki fèt nan kò a se lachè; e sa ki fèt nan Lespri a se lespri.

 Pa sezi paske mwen te di ou: Nou dwe fèt yon lòt fwa.

 Van an soufle kote l vle a, epi ou tande bri l, men ou pa ka konnen ki kote l soti, ni ki kote l ale.

 Nikodèm reponn li: Ki jan bagay sa yo ka rive?

10  Jezi reponn li: Ou mèt pèp Izrayèl la, epi ou pa konnen bagay sa yo?

11  Sa m'ap di ou la a, se vre wi: Nou pale sa nou konnen, epi nou temwaye ke nou te wè; epi nou pa resevwa temwayaj nou an.

12  Si mwen te di nou bagay ki sou latè, epi nou pa kwè, ki jan n ap kwè, si mwen di nou bagay ki nan syèl la ?

13  Epi pèsonn pa t monte nan syèl la, esepte moun ki desann sot nan syèl la, li menm Pitit lòm nan ki nan syèl la.

14  Epi, menm jan Moyiz te leve sèpan an nan dezè a, se konsa tou, Moun Bondye voye nan lachè a dwe leve.

15  Konsa, tout moun ki mete konfyans yo nan li p'ap peri, men pou yo gen lavi ki p'ap janm fini an.

16  Paske, Bondye tèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit li a, pou tout moun ki mete konfyans yo nan li p'ap peri, men pou yo gen lavi ki p'ap janm fini an.

17  Paske, Bondye pa voye Pitit li a sou latè pou kondane mond lan. men pou lemonn nan ka sove grasa li.

18  Moun ki kwè nan li pa kondannen, men moun ki pa kwè yo deja kondannen, paske li pa kwè nan non sèl Pitit Bondye a.

19  Epi sa a se kondanasyon an, ke limyè vini sou mond lan, e lèzòm te renmen fènwa olye ke limyè , paske zèv yo te move.

20  Paske, tout moun ki fè sa ki mal, yo rayi limyè a, ni yo pa vini nan limyè a, pou zèv li yo pa ka rale zòrèy.

21  Men, moun ki fè verite a vini nan limyè a, pou zèv li yo ka parèt klè, ke yo te fè nan Bondye.

~ Jan 3:1-21

Verite a sou delivrans, lavi etènèl oswa kondanasyon etènèl, se ke li sèlman depann de si Jezikri se Seyè ak Sovè ou, oswa si li pa. Si ou pa tounen vin jwenn Jezikri, fè l 'Sèyè ak Sovè sou lavi ou anvan ou mouri, Lè sa a, ou pral soufri touman etènèl. Sa a se verite a ke pifò moun pa vle tande. Men m di w paske m gen sousi pou ou, e m pa vle pèsonn fini nan lanfè, menmsi gen anpil moun ki deja la, san espwa.

Moun yo gen tandans jwenn kenbe nan teyori ak sa-si; pa vle yon BONDYE absoli, yon VERITE absoli. Pou mond lan eksklizyon, fantasy ak pòs-modènism se pi plis amizan. Menm mansyone ke gen yon sèl fason nan syèl la konsidere kòm atros ak terib pou pifò moun. Teyori popilè a se ke tout wout evantyèlman mete nou nan menm kote a, e ke chemen yon moun chwazi pran nan lavi a sèlman chanje fason nou viv men li pa afekte letènite nou an. Yo vle kwè ke pa gen okenn lanfè, epi si genyen, li nan swa pa sa ki move nan yon kote OSWA sèlman kèk chwazi, tankou Adolf Hitler, fini la.

Ou DWE repanti epi tounen vin jwenn Jezikri, Pitit Gason BONDYE ki Sen an, epi fè l Sovè w. Pa gen lòt fason.

 

Jezi di li: Se mwen menm ki chemen an, verite a ak lavi a. ~ Matye 7:20-22

 

13  Antre nan pòtay ki etwat la, paske pòtay la lajè, chemen an lajè, ki mennen nan destriksyon, ak anpil moun ki antre ladan l'.

14  Paske, pòtay la etwat, chemen an etwat, ki mennen nan lavi a, epi gen anpil moun ki jwenn li. 

~ Matye 7:13-14

 

21  Se pa tout moun ki di m 'Senyè, Mèt, ki pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la; men moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la.

22  Jou sa a, anpil moun va di m': Mèt, Mèt, èske nou pa t' bay mesaj sa a nan non ou? e nan non ou te chase move lespri yo? epi nan non ou fè anpil bèl bagay?

23  Lè sa a, m'a di yo: Mwen pa janm konnen nou. Wete kò nou sou mwen, nou menm ki fè inikite.

~ Matye 7:21-23

 

Tout bagay bon ak bèl bagay soti nan Bondye. Pou w vin yon pitit Bondye, lè w repanti epi vire do bay Jezi epi kenbe yon vi vrè Krisyanis, ou gen aksè a tout bagay ki enpresyonan. Gerizon diven, otorite sou maladi ak maladi, kapasite pou chase move lespri soti nan moun ak kote, kapasite pou leve moun mouri, ak aksè nan lapè reyèl. Tout bagay sa yo soti nan Bondye, ak Sentespri a ki abite nan tout vrè Kwayan nan Pawòl Bondye a, epi ki viv dapre enstriksyon ki nan Pawòl Li a. Lajwa, lasajès, ak vrè netwayaj espirityèl kapab soti sèlman nan men Bondye, e sèl fason pou gen yon relasyon otantik ak Bondye se atravè Pitit Gason Sen an, Jezikri.

 

 Men, jistis ki gen konfyans nan Bondye di konsa: Pa di nan kè ou: Ki moun ki pral monte nan syèl la? (sa vle di, fè Kris la desann soti anwo:)

 Oswa, ki moun ki pral desann nan gwo twou san fon an? (sa vle di, fè Kris la leve soti vivan nan lanmò.)

 Men, kisa li di? Pawòl la toupre ou, nan bouch ou ak nan kè ou.

9  Konsa, si ou konfese ak bouch ou Senyè Jezi a, epi ou kwè nan kè ou ke Bondye te fè l leve soti vivan nan lanmò, w ap sove.

10  Paske ak kè moun, li kwè nan jistis; epi ak bouch yo konfese pou delivre.

11  Paske, sa ki ekri nan Liv la di: Moun ki mete konfyans yo nan li p'ap wont.

12  Paske, pa gen okenn diferans ant jwif la ak grèk la, paske se menm Seyè a ki gen tout pouvwa a rich ak tout moun ki rele l '.

13  Paske, nenpòt moun ki envoke non Senyè a ap sove .

14  Ki jan yo pral rele moun yo pa t' kwè nan li a? e ki jan yo ta kwè nan moun yo pa t tande pale de? e ki jan yo ta tande san yon predikatè?

15  Epi ki jan yo pral preche si yo pa voye yo? jan sa ekri a: Ala bèl pye moun k'ap anonse bon nouvèl k'ap bay kè poze a, e ki fè bon nouvèl la bèl!

~ Women 10:6-15

Si w pa yon kretyen ki fèt ankò, tanpri pran desizyon kounye a (anvan li twò ta) pou w repanti epi mande Jezikri pou l vin Senyè ak Sovè w, epi pou w resevwa lavi etènèl lè w finalman travèse. Imilite tèt ou epi priye Kreyatè nou an, yon sèl vrè Dye a, epi mande padon pou peche ou te fè yo. Pran desizyon pou w etidye Labib Sen an, epi chèche konnen sa Bondye di ak ki jan li te enstwi nou pou n viv. Se pou w dispoze abandone bagay ki pa Bondye, abitid ki an opozisyon ak Bondye. Si ou di manti, repanti, epi sispann. Si w ap fè zak seksyèl (gade pònografi oswa fè relasyon seksyèl andeyò maryaj, elatriye) ou bezwen repanti, mande Bondye padone w epi LI PRAL. Menmsi w ap viv yon vi ki relativman pwòp, ou dwe fikse kè w ak lespri w sou bagay Bondye. Hey, li pa osi difisil ke li ta ka sanble. Yon bagay ki vrèman ede se gen yon bon gwoup sipò kretyen parèy yo. Ou ta ka bezwen ale lwen sèten zanmi ki ta opoze nouvo lavi ou, mache ak Bondye ak fè nouvo zanmi ak frè ak sè nan Kris la.

Tanpri rantre nan fanmi nou an, fanmi Bondye - Kreyatè Linivè a! - epi vin yon frè oswa yon sè nan Kris la. Li pa vo viv yon lavi apa de Bondye sèlman pou fini nan Lanfè yon jou. Mwen ofri ou men pèsonèl mwen nan amitye, tou. Si ou ta renmen pale avè m pèsonèlman, adrès imèl mwen an se rebeccalynnsturgill@gmail.com oswa ou ka kontakte m atravè platfòm rezo sosyal yo tou. Mwen la pou ede nan nenpòt fason mwen kapab.

28  Vin jwenn mwen, nou tout ki travay e ki chaje lou, e m ap ba nou repo.

29  Pran jouk mwen an sou nou, aprann nan men mwen. paske mwen dou e mwen enb nan kè: epi n ap jwenn repo pou nanm nou.

30  Paske jouk mwen an fasil, e chay mwen an lejè.

~ Matye 11:28-30

 

 

BONDYE RENMEN W!

Translate »