Malti

😎 
Enter your username

1 Kien hemm raġel mill-Fariżej, jismu Nikodemu, ħakkiem tal-Lhud:

 L-istess ġie għand Ġesù bil-lejl u qallu: “ Rabbi, nafu li int għalliem ġej minn Alla, għax ħadd ma jista’ jagħmel dawn il-mirakli li int, jekk Alla ma jkunx miegħu .

3  Ġesù wieġeb u qal lilu, tassew, verità, ngħidlek, ħlief raġel li jitwieled mill-ġdid, ma jistax jara r-renju ta 'Alla.

 Nikodemu qallu: Kif jistaʼ raġel jitwieled meta jkun xjuħ? jista’ jidħol it-tieni darba f’ġuf ommu, u jitwieled?

 Ġesù wieġeb, Veru, Veru, ngħid lilek, ħlief raġel imwieled mill-ilma u mill-Ispirtu, ma jistax jidħol fir-renju ta 'Alla.

 Dak li jitwieled mill-laħam huwa laħam; u dak li jitwieled mill-Ispirtu huwa spirtu.

 Tiskantax li għedtlek, Intom tridu titwieldu mill-ġdid.

 Ir-riħ jonfoħ fejn irid, u tisma’ l-ħoss tiegħu, imma ma tistax tgħid minn fejn ġej, u fejn imur: hekk hu kull wieħed li jitwieled mill-Ispirtu.

 Nikodemu wieġeb u qallu: “Dan kif jistgħu jkunu?

10                  Ġesù wieġeb u qallu: "Int kaptan ta’ Iżrael, u ma tafx dan?

11  Tassew, tassew, ngħidlek, Aħna nitkellmu li nafu, u nixhdu li rajna; u intom ma tirċevux ix-xhieda tagħna.

12  Jekk jien għedtilkom affarijiet taʼ l-​art, u intom ma temmnux, kif għandek temmnu, jekk ngħidilkom dwar affarijiet tas-​sema ?

13  U ħadd ma tela’ s-sema, ħlief dak li niżel mis-sema, saħansitra Bin il-bniedem li hu fis-sema.

14  U bħalma Mosè għolla s-serp fid-deżert, hekk ukoll għandu jintrefaʼ Bin il-bniedem:

15  Biex kull min jemmen fih ma jitħassarx, imma jkollu l-ħajja taʼ dejjem.

16  Għax Alla tant ħabb lid-dinja, li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jitħassarx, imma jkollu l-ħajja taʼ dejjem.

17  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jikkundanna lid-dinja; imma biex id-dinja permezz tiegħu tkun salvata.

18  Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, imma min ma jemminx hu diġà kkundannat, għax ma emmenx f’isem l-Iben il-waħdieni ta’ Alla.

19  U din hi l-kundanna, li d-dawl ġie fid-dinja, u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar milli d-dawl , għax għemilhom kienu ħżiena.

20  Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl, u ma jiġix għad-dawl, biex l-għemejjel tiegħu ma jiġux imċanfar.

21  Imma min jagħmel il-verità jiġi għad-dawl, biex l-għemejjel tiegħu jkunu jidhru, li huma magħmula f’Alla.

~ Ġwanni 3:1-21

Il-verità dwar is-Salvazzjoni, il-ħajja eterna jew id-dannazzjoni eterna, hija li tiddependi biss fuq jekk Ġesù Kristu huwiex il-Mulej u s-Salvatur tiegħek, jew jekk Hu le. Jekk ma drajtx lejn Ġesù Kristu, u għamiltu Mulej u Salvatur fuq ħajtek qabel ma tmut, allura tbati t-turment etern. Din hija l-verità li ħafna nies ma jridux jisimgħu. Imma qed ngħidlek għax jimpurtani minnek, u ma rrid li ħadd jispiċċa fl-Infern, għalkemm għadd ta’ nies diġà hemm, bla tama.

In-nies għandhom tendenza li jinqabdu fit-teoriji u x'jiġri; ma tridx ALLA assoluta, VERITÀ assoluta. Għad-dinja sekulari, il-fantasija u l-post-moderniżmu huma aktar divertenti. Anke l-aċċenn li hemm mod wieħed biss lejn il-Ġenna hija meqjusa bħala atroċi u orribbli għal ħafna nies. It-teorija popolari hija li t-toroq kollha eventwalment ipoġġuna fl-istess post, u li t-triq li wieħed jagħżel li jieħu fil-ħajja tbiddel biss il-mod kif ngħixu iżda ma taffettwax l-eternità tagħna. Iridu jemmnu li m’hemmx Infern, u jekk ikun hemm, jew mhux daqshekk ħażin ta’ post JEW ftit magħżula biss, bħal Adolf Hitler, jispiċċaw hemm.

GĦANDEK tindem u dawwar lejn Ġesù Kristu, l-Iben Qaddis ta’ ALLA, u tagħmlu s-Salvatur tiegħek. M'hemm l-ebda mod ieħor.

 

Ġesù qallu: Jiena t-triq, il-verità u l-ħajja: ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief minni. ~ Mattew 7:20-22

 

13  Idħol intom mill-bieb l-istrett, għax wiesa’ hu l-bieb, u wiesa’ t-triq li twassal għall-qerda, u hemm ħafna li jidħlu fih;

14  Għax istrett il-bieb, u dejjaq it-triq, li twassal għall-ħajja, u ftit hemm dawk li jsibuha. 

~ Mattew 7:13-14

 

21  Mhux kull min jgħidli, Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet; imma min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet.

22  Ħafna jgħiduli f’dak il-jum, Mulej, Mulej, m’aħniex ipprofetizzajna f’ismek? u f’ismek keċċew ix-xjaten? u f’ismek għamilt ħafna xogħlijiet tal-għaġeb?

23  U allura nistqarr lilhom, jien qatt ma kont nafkom: tbiegħdu minni, intom li taħdmu l-ħażen.

~ Mattew 7:21-23

 

Kull ħaġa tajba u meraviljuża ġejja minn Alla. Biex tkun tifel ta’ Alla, billi tindem u dawwar lejn Ġesù u mbagħad iżżomm stil ta’ ħajja ta’ Kristjaneżmu veru, ikollok aċċess għal dak kollu li hu tal-biża’. Fejqan divin, awtorità fuq il-mard u l-mard, il-ħila li jitfgħu spirti ħżiena minn nies u postijiet, il-ħila li jqajmu l-mejtin, u aċċess għall-paċi reali. Dawn l-affarijiet kollha huma minn Alla, u l-Ispirtu s-Santu li jgħammar fi ħdan kull jemmen veru tal-Kelma ta 'Alla, u li jgħixu skond l-istruzzjonijiet fil-Kelma Tiegħu. Il-ferħ, l-għerf u t-tindif spiritwali veru jistgħu jiġu biss minn Alla, u l-uniku mod biex ikollna relazzjoni ġenwina ma’ Alla hu permezz tal-Iben Qaddis, Ġesù Kristu.

 

 Imma t-tjieba li hi tal-fidi titkellem b’dan l-g[aqli: Tg[idx f’qalbek, Min jitla’ s-sema? (jiġifieri li jniżżlu lil Kristu minn fuq:)

 Jew, Min għandu jinżel fil-fond? (jiġifieri biex iqajjem lil Kristu mill-imwiet.)

 Imma x’jgħid? Il-kelma hi ħdejk, f’fommek u f’qalbek: jiġifieri, il-kelma tal-fidi, li aħna nippritkaw;

9  Li jekk tistqarr b’fommek il-Mulej Ġesù, u temmen f’qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, tkun salvat.

10  Għax bil-qalb il-bniedem jemmen għall-ġustizzja; u bil-fomm issir il-qrar għas-salvazzjoni.

11  Għax l-Iskrittura tgħid, Kull min jemmen fih ma jitgħaxxaqx.

12  Għax m’hemm l-ebda differenza bejn il-Lhudi u l-Grieg, għax l-istess Mulej fuq kulħadd hu għani għal dawk kollha li jsejħulu.

13  Għax kull min isejjaħ l-isem tal-Mulej jiġi salvat .

14  Mela kif għandhom isejħu lil dak li fih ma emmnux? u kif għandhom jemmnu fih li ma semgħux minnu? u kif għandhom jisimgħu mingħajr predikatur?

15  U kif għandhom jippritkaw, jekk ma jintbagħtux? kif hemm miktub, Kemm huma sbieħ saqajn dawk li jxandru l-Evanġelju tas-sliem u jġibu l-bxara t-tajba!

~ Rumani 10:6-15

Jekk m'intix Kristjan imwieled mill-ġdid, jekk jogħġbok agħmel id-deċiżjoni issa (qabel ma jkun tard wisq) li tindem u titlob lil Ġesù Kristu biex isir il-Mulej u s-Salvatur tiegħek, u biex tirċievi l-ħajja ta' dejjem meta eventwalment taqsam. Umli lilek innifsek u itlob lill-Ħallieq tagħna, l-uniku Alla veru, u itlob maħfra għad-dnubiet li għamilt. Ħu d-deċiżjoni li tistudja l-Bibbja Mqaddsa, u taf x'jgħid Alla u kif Hu ta struzzjonijiet biex ngħixu. Kun lest li jċedu affarijiet li ma jagħmlux Alla, drawwiet li huma kontra Alla. Jekk tgħid gideb, indem, u ieqaf. Jekk qed tikkommetti atti sesswali (tara porn jew li jkollok relazzjonijiet sesswali barra miż-żwieġ, eċċ.) għandek bżonn tindem, itlob lil Alla jaħfrilkom u HU SE JR. Anke jekk tgħix ħajja relattivament nadifa, trid tpoġġi qalbek u moħħok fuq affarijiet t’Alla. Ħej, mhux daqshekk diffiċli kif jidher. Ħaġa waħda li tgħin tassew hija li jkollok grupp taʼ appoġġ tajjeb taʼ Kristjani sħabu. Jista 'jkollok bżonn titbiegħed minn ċerti ħbieb li jopponu l-ħajja ġdida tiegħek, il-mixja tiegħek ma' Alla u tagħmel ħbiberiji ġodda ma 'aħwa fi Kristu.

Jekk jogħġbok ingħaqad mal-familja tagħna, il-familja ta 'Alla - Ħallieq tal-Univers! - u ssir ħu jew oħt fi Kristu. Mhux ta’ min jgħix ħajja barra minn Alla biss biex xi darba jispiċċa l-Infern. Noffrilek id personali tiegħi ta’ ħbiberija, ukoll. Jekk tixtieq tkellem miegħi personalment, l-indirizz elettroniku tiegħi huwa rebeccalynnsturgill@gmail.com jew tista’ tikkuntattjani wkoll permezz ta’ pjattaformi tal-midja soċjali. Jien hawn biex ngħin b'kull mod li nista'.

28  Ejjew għandi, intom ilkoll li mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nagħtikom il-mistrieħ.

29  Ħu l-madmad tiegħi fuqkom, u tgħallmu minni; għax jien ħelwa u umli f’qalbi: u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.

30  Għax il-madmad tiegħi huwa faċli, u t-tagħbija tiegħi ħafifa.

~ Mattew 11:28-30

 

 

ALLA IĦOBOB!

Translate »