मराठी

😎 
Enter your username

1 निकदेमस नावाचा एक परुशी होता, तो यहूद्यांचा अधिपती होता.

 तोच रात्री येशूकडे आला आणि त्याला म्हणाला, “ रब्बी, आम्हांला माहीत आहे की तुम्ही देवाकडून आलेले शिक्षक आहात, कारण देव त्याच्याबरोबर असल्याशिवाय तुम्ही हे चमत्कार करू शकत नाही .

3  येशूने उत्तर दिले आणि त्याला म्हणाला, “मी तुला खरे सांगतो, मनुष्याचा पुनर्जन्म झाल्याशिवाय तो देवाचे राज्य पाहू शकत नाही.

 निकदेम त्याला म्हणाला, माणूस म्हातारा झाल्यावर कसा जन्माला येईल? तो दुसऱ्यांदा आईच्या उदरात प्रवेश करून जन्म घेऊ शकतो का?

 येशूने उत्तर दिले, “मी तुला खरे सांगतो, जर मनुष्य पाण्याने व आत्म्याने जन्मला नाही तर तो देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही.

 जे देहाने जन्मले ते देह आहे. आणि जो आत्म्यापासून जन्माला येतो तो आत्मा आहे.

 मी तुम्हांला म्हणालो की, तुम्हांला पुन्हा जन्म घ्यावा लागेल याचे आश्चर्य मानू नका.

 वारा जिथे लिहितो तिथे वाहतो आणि त्याचा आवाज तुम्हाला ऐकू येतो, पण तो कुठून येतो आणि कुठे जातो हे सांगता येत नाही: आत्म्याने जन्मलेला प्रत्येक जण तसाच असतो.

 निकदेमने उत्तर दिले आणि त्याला म्हटले, या गोष्टी कशा होऊ शकतात?

10  येशूने त्याला उत्तर दिले, “तू इस्राएलचा स्वामी आहेस आणि तुला या गोष्टी माहीत नाहीत काय?

11  मी तुला खरे सांगतो, आम्ही बोलतो जे आम्हाला माहीत आहे आणि आम्ही पाहिले आहे याची साक्ष देतो. आणि तुम्ही आमची साक्ष स्वीकारत नाही.

12  जर मी तुम्हाला पृथ्वीवरील गोष्टी सांगितल्या आणि तुम्ही विश्वास ठेवला नाही, तर मी तुम्हाला स्वर्गीय गोष्टी सांगितल्या तर तुम्ही विश्वास कसा ठेवणार ?

13  आणि कोणीही स्वर्गात चढला नाही, परंतु जो स्वर्गातून खाली आला तो मनुष्याचा पुत्र जो स्वर्गात आहे.

14  आणि जसा मोशेने वाळवंटात सापाला वर उचलले, त्याचप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्रालाही वर केले पाहिजे.

15  यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे.

16  कारण देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन मिळावे.

17  कारण देवाने आपला पुत्र जगाला दोषी ठरवण्यासाठी जगात पाठवले नाही. परंतु त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे म्हणून.

18  जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला दोषी ठरवले जात नाही, परंतु जो विश्वास ठेवत नाही त्याला आधीच दोषी ठरवण्यात आले आहे, कारण त्याने देवाच्या एकुलत्या एक पुत्राच्या नावावर विश्वास ठेवला नाही.

19  आणि हा निंदा असा आहे की, प्रकाश जगात आला आहे आणि लोकांना प्रकाशापेक्षा अंधार प्रिय होता , कारण त्यांची कृत्ये वाईट होती.

20  कारण जो कोणी वाईट कृत्य करतो तो प्रकाशाचा द्वेष करतो, प्रकाशाकडे येत नाही, यासाठी की त्याच्या कृत्यांची निंदा होऊ नये.

21  पण जो सत्य करतो तो प्रकाशाकडे येतो, यासाठी की त्याची कृत्ये प्रकट व्हावीत, की ती देवाने केलेली आहेत.

~ योहान ३:१-२१

तारण, अनंतकाळचे जीवन किंवा शाश्वत शाप याविषयीचे सत्य हे आहे की ते केवळ येशू ख्रिस्त तुमचा प्रभु आणि तारणहार आहे किंवा नाही यावर अवलंबून आहे. जर तुम्ही येशू ख्रिस्ताकडे वळला नाही, तुम्ही मरण्यापूर्वी त्याला तुमच्या जीवनावर प्रभु आणि तारणहार बनवले नाही, तर तुम्हाला अनंतकाळचा यातना सहन करावा लागेल. हे सत्य आहे जे बहुतेक लोकांना ऐकायचे नसते. पण मी तुम्हाला सांगत आहे कारण मला तुमची काळजी आहे, आणि मला कोणीही नरकात जावे अशी माझी इच्छा नाही, जरी असंख्य लोक आधीच तेथे आहेत, आशा नाही.

लोक सिद्धांत आणि व्हॉट-इफ्समध्ये अडकतात; निरपेक्ष देव, परिपूर्ण सत्य नको आहे. धर्मनिरपेक्ष जगासाठी, कल्पनारम्य आणि उत्तर-आधुनिकतावाद अधिक मनोरंजक आहे. स्वर्गात जाण्याचा एकच मार्ग आहे असा उल्लेख देखील बहुतेक लोकांसाठी अत्याचारी आणि भयानक मानला जातो. लोकप्रिय सिद्धांत असा आहे की सर्व रस्ते शेवटी आपल्याला त्याच ठिकाणी येतात आणि जीवनात जो मार्ग निवडतो तो केवळ आपण कसे जगतो हे बदलते परंतु आपल्या अनंतकाळवर परिणाम करत नाही. त्यांना असा विश्वास ठेवायचा आहे की तेथे नरक नाही आणि जर तेथे असेल तर ते एकतर एखादे ठिकाण इतके वाईट नाही किंवा फक्त काही निवडक, जसे की अॅडॉल्फ हिटलर, तेथेच संपतात.

तुम्ही पश्चात्ताप करून देवाचा पवित्र पुत्र येशू ख्रिस्ताकडे वळले पाहिजे आणि त्याला तुमचा तारणहार बनवावे. दुसरा मार्ग नाही.

 

येशू त्याला म्हणाला, मी मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे: माझ्याद्वारे पित्याकडे कोणीही येत नाही. ~ मत्तय ७:२०-२२

 

13  सामुद्रधुनी दरवाज्याने आत जा; कारण दरवाजा रुंद आहे आणि मार्ग रुंद आहे, जो विनाशाकडे नेणारा आहे आणि तेथून आत जाणारे पुष्कळ आहेत.

14  कारण सामुद्रधुनी हा दरवाजा आहे, आणि जीवनाकडे नेणारा मार्ग अरुंद आहे, आणि ते शोधणारे थोडेच आहेत. 

~ मत्तय ७:१३-१४

 

21  जो कोणी मला प्रभू, प्रभु म्हणतो, तो स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाही. पण जो माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो.

22  त्या दिवशी पुष्कळ लोक मला म्हणतील, प्रभू, प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला नाही का? आणि तुझ्या नावाने भुते काढली आहेत? आणि तुझ्या नावाने पुष्कळ आश्चर्यकारक कामे केली आहेत?

23  आणि मग मी त्यांना सांगेन की, मी तुम्हांला कधीच ओळखले नाही: अहो अधर्म करणाऱ्यांनो, माझ्यापासून दूर जा.

~ मॅथ्यू ७:२१-२३

 

प्रत्येक चांगली आणि अद्भुत गोष्ट देवाकडून येते. देवाचे मूल होण्यासाठी, पश्चात्ताप करून आणि येशूकडे वळणे आणि नंतर खर्‍या ख्रिश्चन धर्माची जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी, तुम्हाला आश्चर्यकारक असलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये प्रवेश आहे. दैवी उपचार, आजार आणि रोगांवर अधिकार, लोक आणि ठिकाणांमधून दुष्ट आत्मे घालवण्याची क्षमता, मृतांना उठविण्याची क्षमता आणि वास्तविक शांततेत प्रवेश. या सर्व गोष्टी देवाकडून आहेत, आणि पवित्र आत्मा जो देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक खरा विश्वास ठेवतो आणि जो त्याच्या वचनातील सूचनांनुसार जगतो. आनंद, शहाणपण आणि खरे आध्यात्मिक शुद्धीकरण केवळ देवाकडूनच येऊ शकते आणि देवासोबत खरा नातेसंबंध जोडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पवित्र पुत्र, येशू ख्रिस्त.

 

 पण विश्वासाने येणारे नीतिमत्व या शहाणपणावर बोलते, तुझ्या मनात असे बोलू नकोस की स्वर्गात कोण जाईल? (म्हणजे, ख्रिस्ताला वरून खाली आणण्यासाठी:)

 किंवा, खोलवर कोण उतरेल? (म्हणजे ख्रिस्ताला मेलेल्यांतून पुन्हा उठवणे.)

 पण ते काय म्हणते? शब्द तुझ्या जवळ आहे, अगदी तुझ्या तोंडात आणि तुझ्या अंतःकरणात: म्हणजे, विश्वासाचे वचन, जे आम्ही उपदेश करतो;

9  की जर तू तुझ्या मुखाने प्रभु येशूची कबुली दिलीस आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले आहे यावर तुझ्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल.

10  कारण मनुष्य चांगुलपणासाठी अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो. आणि तोंडाने कबुली तारणासाठी केली जाते.

11  कारण पवित्र शास्त्र म्हणते, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला लाज वाटणार नाही.

12  कारण यहूदी आणि ग्रीक यांच्यात काही फरक नाही, कारण सर्वांवर तोच प्रभु जो त्याला हाक मारतो त्यांच्यासाठी श्रीमंत आहे.

13  कारण जो कोणी प्रभूचे नाव घेईल त्याचे तारण होईल .

14  मग ज्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला नाही त्याला ते कसे बोलावतील? आणि ज्याच्याविषयी त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर ते कसे विश्वास ठेवतील? आणि उपदेशकाशिवाय ते कसे ऐकतील?

15  आणि ते पाठवल्याशिवाय उपदेश कसा करतील? जसे लिहिले आहे, “शांतीची सुवार्ता सांगणारे आणि चांगल्या गोष्टींची सुवार्ता सांगणारे त्यांचे पाय किती सुंदर आहेत!

~ रोमन्स १०:६-१५

जर तुम्ही पुन्हा जन्मलेले ख्रिश्चन नसाल, तर कृपया आत्ताच निर्णय घ्या (खूप उशीर होण्याआधी) पश्चात्ताप करण्याचा आणि येशू ख्रिस्ताला तुमचा प्रभु आणि तारणारा बनण्यास सांगा आणि जेव्हा तुम्ही शेवटी पार कराल तेव्हा अनंतकाळचे जीवन प्राप्त करा. स्वतःला नम्र करा आणि आमच्या निर्मात्याला, एकच खरा देव याला प्रार्थना करा आणि तुम्ही केलेल्या पापांसाठी क्षमा मागा. पवित्र बायबलचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घ्या आणि देव काय म्हणतो आणि त्याने आपल्याला जगण्याची सूचना कशी दिली आहे ते शोधा. देवाच्या विरोधात असलेल्या अधार्मिक गोष्टी, सवयी सोडून देण्यास तयार व्हा. जर तुम्ही खोटे बोललात तर पश्चात्ताप करा आणि थांबा. जर तुम्ही लैंगिक कृत्ये करत असाल (पॉर्न पाहणे किंवा लग्नाच्या बाहेर लैंगिक संबंध ठेवणे इ.) तुम्हाला पश्चात्ताप करणे आवश्यक आहे, देवाला क्षमा करण्यास सांगा आणि तो करेल. जरी तुम्ही तुलनेने स्वच्छ जीवन जगत असलात तरी तुम्ही तुमचे हृदय आणि मन देवाच्या गोष्टींवर सेट केले पाहिजे. अहो, हे वाटते तितके अवघड नाही. एक गोष्ट जी खरोखर मदत करते ती म्हणजे सहख्रिश्चनांचा एक चांगला सपोर्ट ग्रुप असणे. तुम्हाला काही मित्रांपासून दूर जावे लागेल जे तुमच्या नवीन जीवनाला, देवासोबत चालण्यास आणि ख्रिस्तातील बंधू व बहिणींसोबत नवीन मैत्री करण्यास विरोध करतील.

कृपया आमच्या कुटुंबात सामील व्हा, देवाचे कुटुंब - विश्वाचा निर्माता! - आणि ख्रिस्तामध्ये भाऊ किंवा बहीण व्हा. एखाद्या दिवशी नरकात जाण्यासाठी केवळ देवाशिवाय जीवन जगणे योग्य नाही. मी तुम्हाला माझा वैयक्तिक मैत्रीचा हात देखील देऊ करतो. तुम्हाला माझ्याशी वैयक्तिकरित्या बोलायचे असल्यास, माझा ई-मेल पत्ता rebeccalynnsturgill@gmail.com हा आहे किंवा तुम्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे देखील माझ्याशी संपर्क साधू शकता. मी कोणत्याही प्रकारे मदत करण्यासाठी येथे आहे.

28  अहो कष्ट करणाऱ्या आणि ओझ्याने दबलेल्या सर्वांनो, माझ्याकडे या आणि मी तुम्हाला विश्रांती देईन.

29  माझे जू तुमच्यावर घ्या आणि माझ्याकडून शिका. कारण मी नम्र आणि नम्र अंतःकरणाचा आहे आणि तुम्हांला तुमच्या आत्म्याला विश्रांती मिळेल.

30  कारण माझे जू सोपे आहे आणि माझे ओझे हलके आहे.

~ मत्तय ११:२८-३०

 

 

देव तुमच्यावर प्रेम करतो!

Translate »