ไทย

😎 
Enter your username

1มีชายชาวฟาริสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสเป็นผู้ปกครองของพวกยิว

คนคนนั้นมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนและพูดกับเขาว่า " รับบี เรารู้ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทำการอัศจรรย์เหล่านี้ซึ่งท่านทำได้ เว้นแต่พระเจ้าจะสถิตกับเขา

3  พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดใหม่ เขาไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้

นิโคเดมัสพูดกับเขาว่า "ผู้ชายจะเกิดได้อย่างไรเมื่อเขาแก่แล้ว? เขาสามารถเข้าไปในครรภ์มารดาครั้งที่สองและเกิดได้หรือไม่?

 พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เว้นแต่มนุษย์จะเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ เขาไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้

สิ่งที่เกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนัง และสิ่งที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณ

อย่าแปลกใจที่เราบอกเจ้าว่า เจ้าต้องบังเกิดใหม่

ลมพัดไปทางไหน และเจ้าได้ยินเสียงของมัน แต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและไปที่ไหน ทุกคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เช่นกัน

นิโคเดมัสตอบเขาว่า "สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไร?

10 พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า "ท่านเป็นนายของอิสราเอลและไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือ"

๑๑ ตามจริงแล้ว, ตามจริง, เรากล่าวแก่เจ้า, เราพูดที่เรารู้, และเป็นพยานว่าเราได้เห็น; และท่านไม่ได้รับคำพยานของเรา

12 ถ้าเราบอกสิ่งในโลกนี้แก่เจ้าแล้ว และเจ้าไม่เชื่อ เจ้าจะเชื่อได้อย่างไร ถ้าฉันบอกเจ้าถึงเรื่องสวรรค์ ?

13 และไม่มีผู้ใดขึ้นสู่สวรรค์ เว้นแต่ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ คือบุตรของมนุษย์ผู้สถิตในสวรรค์

14 และเมื่อโมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร บุตรมนุษย์ก็ต้องถูกยกขึ้นเช่นนั้นด้วย

15 เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

16 เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

17 เพราะพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อประณามโลก แต่โลกโดยทางพระองค์จะรอด

18 ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาลงโทษแล้ว เพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า

19 และนี่คือการลงโทษ ที่ความสว่างเข้ามาในโลก และมนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่ว

20 เพราะทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดชังความสว่าง หาไม่ถึงความสว่าง เกลือกว่าการกระทำของเขาจะถูกตำหนิ

21 แต่ผู้ที่ทำความจริงย่อมมาถึงความสว่าง เพื่อการกระทำของเขาจะปรากฏให้ประจักษ์ ว่าสิ่งเหล่านี้ได้กระทำขึ้นในพระเจ้า

~ ยอห์น 3:1-21

ความจริงเกี่ยวกับความรอด ชีวิตนิรันดร์หรือการสาปแช่งนิรันดร์คือขึ้นอยู่กับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณหรือไม่ หรือไม่ใช่พระองค์ หากคุณไม่ได้หันไปหาพระเยซูคริสต์ ตั้งพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเหนือชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะตาย คุณจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ นี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากได้ยิน แต่ฉันบอกคุณเพราะฉันห่วงใยคุณ และฉันไม่ต้องการให้ใครมาลงเอยในนรก แม้ว่าผู้คนมากมายจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีความหวังก็ตาม

ผู้คนมักจะหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีและสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ต้องการพระเจ้าที่สัมบูรณ์ ความจริงที่สัมบูรณ์ สำหรับโลกฆราวาส จินตนาการและลัทธิหลังสมัยใหม่เป็นความบันเทิงมากกว่า แม้แต่การกล่าวถึงว่ามีเพียงทางเดียวสู่สวรรค์ก็ยังถือว่าเลวร้ายและน่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมคือในที่สุดถนนทุกสายจะพาเราไปที่เดียวกัน และเส้นทางที่เราเลือกใช้ในชีวิตจะเปลี่ยนแค่วิธีการใช้ชีวิตของเราแต่ไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นนิรันดร์ของเรา พวกเขาต้องการเชื่อว่าไม่มีนรก และถ้ามี ที่นั่นก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น หรือมีเพียงเพียงไม่กี่แห่งที่เลือก เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ที่ลงเอยที่นั่น

คุณต้องกลับใจและหันไปหาพระเยซูคริสต์ พระบุตรบริสุทธิ์ของพระเจ้า และทำให้เขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ไม่มีทางอื่น

 

พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา ~ มัทธิว 7:20-22

 

13 จงเข้าไปที่ประตูคับแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปสู่ความพินาศ และในนั้นก็มีมาก

14 เพราะความคับแค้นคือประตู และทางแคบซึ่งนำไปสู่ชีวิต และน้อยคนนักที่จะพบ 

~ มัทธิว 7:13-14

 

21 ไม่ใช่ทุกคนที่พูดกับข้าพเจ้าว่า พระเจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

22 หลายคนจะพูดกับข้าพเจ้าในวันนั้นว่า พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า เราไม่ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์หรือ? และในพระนามของเจ้าได้ขับผีออก? และได้กระทำการอัศจรรย์มากมายในพระนามของพระองค์หรือ

23 แล้วข้าพเจ้าจะกล่าวแก่พวกเขาว่า ข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียจากข้าพเจ้า

~ มัทธิว 7:21-23

 

ทุกสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมมาจากพระเจ้า ในการเป็นลูกของพระเจ้า โดยการกลับใจและหันไปหาพระเยซู และจากนั้นรักษาวิถีชีวิตของศาสนาคริสต์ที่แท้จริง คุณจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ การรักษาจากสวรรค์ อำนาจเหนือความเจ็บป่วยและโรคภัย ความสามารถในการขับวิญญาณชั่วร้ายออกจากผู้คนและสถานที่ ความสามารถในการชุบชีวิตคนตาย และการเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริง สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาจากพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อที่แท้จริงของพระวจนะของพระเจ้าทุกคน และผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำในพระวจนะของพระองค์ ความยินดี สติปัญญา และการชำระทางวิญญาณที่แท้จริงสามารถมาจากพระเจ้าเท่านั้น และวิธีเดียวที่จะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าคือโดยทางพระบุตรผู้บริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์

 

แต่ความชอบธรรมอันเกิดจากความเชื่อก็พูดกับคนฉลาดคนนี้ว่า อย่าคิดในใจเลย ใครจะขึ้นไปสู่สวรรค์ได้ (นั่นคือการนำพระคริสต์ลงมาจากเบื้องบน 🙂

หรือใครจะลงไปในที่ลึก? (นั่นคือการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์)

แต่สิ่งที่กล่าวว่ามัน? พระวจนะนั้นอยู่ใกล้ท่าน ทั้งในปากและในใจของท่าน นั่นคือคำแห่งความเชื่อซึ่งเราประกาศ

9  ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

10  ด้วยว่ามนุษย์เชื่อด้วยใจเพื่อความชอบธรรม และการสารภาพด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด

11 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ผู้ใดที่เชื่อในเขาจะไม่ต้องละอายใจ

12 เพราะว่าชาวยิวและชาวกรีกไม่มีความแตกต่างกัน เพราะว่าพระเจ้าองค์เดียวกันนั้นทรงมั่งมีแก่ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์

13  เพราะผู้ใดจะร้องออกพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด

14 แล้วอย่างไรเล่าที่พวกเขาจะทูลขอต่อพระองค์ซึ่งพวกเขาไม่เชื่อในพระองค์? และพวกเขาจะเชื่อในพระองค์ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินได้อย่างไร? และพวกเขาจะได้ยินได้อย่างไรโดยไม่มีนักเทศน์?

15 และพวกเขาจะเทศนาอย่างไรเว้นแต่จะถูกส่งไป? ตามที่มีเขียนไว้ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขช่างงดงามจริงๆ

~ โรม 10:6-15

หากคุณไม่ใช่คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ โปรดตัดสินใจตอนนี้ (ก่อนที่จะสายเกินไป) ที่จะกลับใจและขอให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ และรับชีวิตนิรันดร์เมื่อคุณข้ามผ่านในที่สุด ถ่อมตัวลงและอธิษฐานต่อพระผู้สร้างของเรา พระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว และขอการอภัยบาปที่คุณได้ทำลงไป ตัดสินใจศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และค้นหาสิ่งที่พระเจ้าตรัสและวิธีที่พระองค์ทรงสอนเราให้ดำเนินชีวิต เต็มใจละทิ้งสิ่งอธรรม นิสัยที่ต่อต้านพระเจ้า ถ้าคุณพูดเท็จ กลับใจ และหยุด หากคุณกำลังกระทำกิจกรรมทางเพศ (ดูสื่อลามกหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงาน ฯลฯ) คุณต้องกลับใจ ทูลขอพระเจ้าให้อภัยคุณและพระองค์จะทรงประสงค์ แม้ว่าคุณจะดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างสะอาด คุณต้องตั้งใจและคิดถึงเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า เฮ้ มันไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้จริงๆ คือมีกลุ่มเพื่อนคริสเตียนที่ดี คุณอาจต้องเดินจากเพื่อนบางคนที่จะต่อต้านชีวิตใหม่ของคุณ เดินกับพระเจ้า และสร้างมิตรภาพใหม่กับพี่น้องในพระคริสต์

โปรดเข้าร่วมครอบครัวของเรา ครอบครัวของพระเจ้า - ผู้สร้างจักรวาล! - และกลายเป็นพี่น้องในพระคริสต์ มันไม่คุ้มค่าที่จะใช้ชีวิตนอกเหนือจากพระเจ้าเพียงเพื่อจะลงเอยในนรกสักวันหนึ่ง ฉันเสนอมิตรภาพส่วนตัวให้คุณเช่นกัน หากคุณต้องการพูดคุยกับฉันเป็นการส่วนตัว ที่อยู่อีเมลของฉันคือ rebeccalynnsturgill@gmail.com หรือคุณสามารถติดต่อฉันผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้เช่นกัน ฉันพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่ทำได้

28 จงมาหาเราเถิด เจ้าทุกคนที่ตรากตรำหนัก และเราจะให้เจ้าได้พักผ่อน

29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ และเรียนรู้จากเรา เพราะฉันสุภาพและใจอ่อนน้อมถ่อมตน และเจ้าจะพบความสงบแก่จิตวิญญาณของเจ้า

30 เพราะแอกของข้าพเจ้าก็เบา และภาระของข้าพเจ้าก็เบา

~ มัทธิว 11:28-30

 

 

พระเจ้ารักคุณ!

Translate »