isiXhosa

😎 
Enter your username

1 Kwaye kukho ke umntu wakubaFarisi, ogama linguNikodemo, umphathi wamaYuda.

 Lowo weza kuYesu ebusuku, wathi kuye, Rabhi, siyazi ukuba ungumfundisi ophuma kuThixo; kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanaye .

3  Waphendula uYesu wathi kuye, Inene, inene, ndithi kuwe, Ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha, akanakububona ubukumkani bukaThixo.

 Uthi uNikodemo kuye, Angathini na umntu ukuzalwa emdala? Unokungena okwesibini na esizalweni sikanina, azalwe?

 Waphendula uYesu wathi, Inene, inene, ndithi kuwe, Ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nanguMoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo.

 Okuzelwe yinyama kuyinyama; Oko kuzelwe nguMoya kungumoya.

 Musa ukumangaliswa kukuba ndithe kuwe, Nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha.

 Umoya uphepheza apho uthanda khona, ùsive isandi sawo, kodwa ungawazi apho uvela khona, nalapho úya khona: bakwanjalo bonke abazelwe nguMoya.

 Waphendula uNikodemo wathi kuye, Zingathini na ezi zinto ukuba nokubakho?

10  Waphendula uYesu wathi kuye, Wena, ungumfundisi nje wakwaSirayeli, akuzazi na ezi zinto?

11  Inene, inene, ndithi kuwe, Sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo; nisuke ningabamkeli ubungqina bethu.

12  Ukuba ndinixelele izinto ezisemhlabeni, naza anakholwa, nothini na ukukholwa, ukuba ndithe ndanixelela izinto ezisemazulwini ?

13  Akukho namnye unyukileyo waya emazulwini, ngulowo yedwa wehla ephuma emazulwini, uNyana woMntu, lowo usemazulwini.

14  Njengokuba ke uMoses wayiphakamisayo inyoka entlango, umelwe kukuphakanyiswa ngokunjalo uNyana woMntu;

15  ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

16  Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

17  Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi; ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye.

18  Lowo ukholwayo kuye, akagwetywa; ke lowo ungakholwayo, uselegwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigana loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo.

19  Ke kaloku, umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso ; kuba imisebenzi yabo ingendawo.

20  Kuba bonke abenza okubi, bayaluthiya ukhanyiso, bangezi elukhanyisweni, ukuze imisebenzi yabo ingohlwaywa.

Ke  lowo uyenzayo inyaniso uyeza elukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakalaliswe; ngokuba isetyenzelwe kuThixo.

— Yohane 3:1-21

Inyaniso ngoSindiso, ubomi obungunaphakade okanye umgwebo ongunaphakade, kukuba kuxhomekeke kuphela ekubeni uYesu Krestu uyiNkosi noMsindisi wakho, okanye akanguye. Ukuba awukhange uguqukele kuYesu Kristu, umenza iNkosi noMsindisi ebomini bakho ngaphambi kokuba ufe, uya kuva intuthumbo engunaphakade. Le yinyaniso abantu abaninzi abangafuni ukuyiva. Kodwa ndinixelela kuba ndinikhathalele, kwaye andifuni nabani na ukuba aphelele esihogweni, nangona abantu abaninzi sele bekho, bengenathemba.

Abantu badla ngokubanjwa kwiithiyori kunye nokuba yintoni-ukuba; engafuni uTHIXO opheleleyo, INYANISO egqibeleleyo. Kwihlabathi lehlabathi, i-fantasy kunye ne-post-modernism izonwabisa ngakumbi. Nkqu nokukhankanywa kokuba inye kuphela indlela yokuya eZulwini kuthathwa njengenkohlakalo kwaye yoyikeka kubantu abaninzi. Ithiyori edumileyo yeyokuba zonke iindlela ekugqibeleni zisibeka kwindawo enye, kwaye indlela umntu akhetha ukuyihamba ebomini itshintsha kuphela indlela esiphila ngayo kodwa ayisebenzi ngonaphakade. Bafuna ukukholelwa ukuba asikho isihogo, kwaye ukuba sikhona, ayisiyonto imbi kangako OKANYE ngabambalwa abakhethiweyo, abanjengoAdolf Hitler, baphelele apho.

KUFUNEKA uguquke kwaye uguqukele kuYesu Kristu, uNyana Oyingcwele kaTHIXO, umenze uMsindisi wakho. Ayikho enye indlela.

 

Uthi uYesu kuye, Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi; akukho namnye uzayo kuBawo, engezi ngam. — Mateyu 7:20-22

 

13  Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba libanzi isango, iphangalele nendlela, esa entshabalalweni, baninzi ke abangena ngalo;

14  Ngokuba limxinwa isango, icuthene nendlela, esa ebomini; bambalwa ke abalifumanayo. 

— Mateyu 7:13-14

 

21  Asingabo bonke abathi kum, Nkosi, Nkosi, abaya kungena ebukumkanini bamazulu; kodwa ngulowo wenza ukuthanda kukaBawo osemazulwini.

22  Baninzi abaya kuthi kum ngaloo mini, Nkosi, Nkosi, sasingathe na egameni lakho? Sazikhupha na iidemon egameni lakho? Nenze egameni lakho imisebenzi emininzi ebalulekileyo?

Ndandule  ndibaxelele, ndithi, Andizanga ndinazi; mkani kum, nina nenza okuchasene nomthetho.

— Mateyu 7:21-23

 

Zonke izinto ezilungileyo nezimangalisayo zivela kuThixo. Ukuba ngumntwana kaThixo, ngokuguquka kwaye uguqukele kuYesu kwaye ugcine indlela yokuphila yobuKristu bokwenyani, unokufikelela kuyo yonke into emangalisayo. Ukuphiliswa kobuthixo, igunya lokugula nezifo, ukukwazi ukukhupha imimoya emdaka ebantwini nasezindaweni, ukukwazi ukuvusa abafileyo, nokufikelela kuxolo lokwenene. Zonke ezi zinto ziphuma kuThixo, noMoya oyiNgcwele ohleli ngaphakathi kwawo onke amakholwa okwenyaniso eLizwi likaThixo, nabaphila ngokwemiyalelo ekwiLizwi lakhe. Uvuyo, ubulumko, nokucocwa kokwenyaniso ngokomoya kunokuvela kuphela kuThixo, yaye ekuphela kwendlela yokuba nolwalamano lokwenene noThixo kungoNyana Ongcwele, uYesu Kristu.

 

 Ke bona obaselukholweni ubulungisa buthetha ngolu hlobo, Musa ukuthi entliziyweni yakho, Ngubani na oya kunyuka aye emazulwini ukuba ahlise uKristu? oko kukuthi, ukumhlisa uKristu phezulu;

 nokuthi, Ngubani na oya kuhla aye enzonzobileni? oko kukuthi, ukumnyusa uKristu kwabafileyo.

 Ithini na ke? Ilizwi likufuphi kuwe, emlonyeni wakho nasentliziyweni yakho: elo ke lilizwi lokholo, esilivakalisayo.

9  Ngokuba, xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyiNkosi uYesu, wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa.

10  Kuba umntu ukholwa ngentliziyo, ukuze abe nobulungisa; kwaye ngomlomo uvumo lwenziwa losindiso.

11  Kuba isibhalo sithi, Bonke abakholwayo kuye abayi kudaniswa.

12  Kuba akukho kwahluka kwamYuda namGrike; kuba ikwayiloo Nkosi eyiNkosi yabo bonke, ibubutyebi kubo bonke abayinqulayo.

13  Kuba bonke abasukuba belinqula igama leNkosi bosindiswa .

14  Bothini na ke ukumnqula lowo bangakholwanga kuye? Bothini na ukukholwa kulowo bangevanga ngaye? Bothini na ke ukuva, kungekho mshumayeli?

15  Bothini na ukushumayela, bengathunywanga? njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Hayi, ukuba zintle kwazo iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo zoxolo, zabashumayela iindaba ezilungileyo zezinto ezilungileyo!

— Roma 10:6-15

Ukuba awungomKrestu ozelwe ngokutsha, nceda wenze isigqibo ngoku (phambi kokuba lishiywe lixesha) sokuguquka ucele uYesu Kristu abe yiNkosi noMsindisi wakho, ufumane ubomi obungunaphakade xa uthe ekugqibeleni wawela. Zithobeni, uthandaze kuMdali wethu, uThixo oyinyaniso, ucele ukuxolelwa kwezono zakho. Yenza isigqibo sokufunda iBhayibhile Engcwele, kwaye ufumanise ukuba uThixo uthini na nendlela asiyalele ngayo ukuba siphile. Kukulungele ukuncama izinto ezingahloneli Thixo, imikhwa echasene noThixo. Ukuba uthetha ubuxoki, guquka, uyeke. Ukuba wenza izenzo zesondo (ukubukela iphonografi okanye ukuba neentlobano zesini ngaphandle komtshato, njl. njl.) kufuneka uguquke, ucele uThixo akuxolele kwaye UYA KUYA. Kwanokuba uphila ubomi obucocekileyo, umele umilisele intliziyo nengqondo yakho kwizinto zikaThixo. Heyi, akukho nzima njengoko kunokubonakala. Enye into eluncedo ngokwenene kukuba neqela elixhasayo lamanye amaKristu. Kusenokufuneka umke kubahlobo abathile abangachasa ubomi bakho obutsha, ukuhamba kwakho noThixo kwaye wenze ubuhlobo obutsha nabazalwana noodade kuKristu.

Nceda ujoyine usapho lwethu, usapho lukaThixo - uMdali wendalo iphela! - kwaye ube ngumzalwana okanye udade kuKristu. Akufanelekanga ukuphila ubomi ngaphandle koThixo uze uphelele esihogweni ngenye imini. Ndikunika isandla sam sobuqu sobuhlobo, ngokunjalo. Ukuba ungathanda ukuthetha nam ngokobuqu, idilesi yam ye-imeyile ithi rebeccalynnsturgill@gmail.com okanye ungaqhakamshelana nam ngokusebenzisa amaqonga eendaba zoluntu, kananjalo. Ndilapha ukunceda nangayiphi na indlela endinokuyenza.

28  Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla.

29  Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum; ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo; noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu.

30  Kuba idyokhwe yam imnandi, nomthwalo wam ulula.

— Mateyu 11:28-30

 

 

UTHIXO UYAKUTHANDA!

Translate »