Zulu

😎 
Enter your username

1 Kwakukhona umuntu wakubaFarisi, nguNikodemu igama lakhe, isikhulu sabaJuda;

 Lona weza kuJesu ebusuku, wathi kuye: Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngoba akekho ongenza lezi zimangaliso ozenzayo, ngaphandle uma uNkulunkulu enaye .

3  UJesu waphendula, wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu.

 UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina, azalwe, na?

 UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi langoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu.

 Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama; nalokho okuzelwe nguMoya kungumoya.

 Ungamangali ngokuba ngithe kuwe: Nimelwe ukuzalwa ngokusha.

 Umoya uphephetha lapho othanda khona, uyawuzwa umsindo wawo, kepha awukwazi lapho uvela khona nalapho uya khona; unjalo wonke ozelwe nguMoya.

 UNikodima waphendula wathi kuye: Lezizinto zingenzeka njani?

10  UJesu waphendula wathi kuye: Wena ungumfundisi wakoIsrayeli, kodwa kawuzazi lezizinto?

11  Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo; kepha anibamukeli ubufakazi bethu.

12  Uma nginitshelile izinto zasemhlabeni, futhi ningakholwa, kanjani niyokholwa, uma nginitshela izinto zasezulwini ?

13  Futhi akakho owenyukele ezulwini, kuphela yena owehla ezulwini, iNdodana yomuntu esezulwini.

14  Futhi njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe.

15  ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.

16  Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.

17  Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi ilahle umhlaba; kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngaye.

18  Okholwa yiyo kalahlwa, kodwa ongakholwayo uselahliwe, ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.

19  Futhi yilokhu ukulahlwa, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, futhi abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya , ngoba izenzo zabo zazimibi.

20  Ngoba wonke owenza okubi uzonda ukukhanya, futhi akezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa.

21  Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze izenzo zakhe zibonakaliswe ukuthi zenziwe kuNkulunkulu.

— Johane 3:1-21

Iqiniso ngeNsindiso, ukuphila okuphakade noma ukulahlwa okuphakade, ukuthi kuncike kuphela ekutheni uJesu Kristu uyiNkosi noMsindisi wakho, noma akayena. Uma ungazange uphendukele kuJesu Kristu, umenza iNkosi noMsindisi phezu kwempilo yakho ngaphambi kokuba ufe, khona-ke uzohlupheka ngokuhlushwa kwaphakade. Leli yiqiniso abantu abaningi abangafuni ukulizwa. Kodwa ngikutshela ngoba nginendaba nawe, futhi angifuni ukuthi kube khona ogcina eSihogweni, nakuba abantu abaningi vele bekhona, abangenalo ithemba.

Abantu bathambekele ekubanjweni emibonweni kanye nokuthi yini-uma; engafuni uNKULUNKULU ophelele, IQINISO eliphelele. Ezweni lezwe, i-fantasy kanye ne-post-modernism ijabulisa kakhulu. Ngisho nokusho ukuthi iyodwa kuphela indlela eya eZulwini kuthathwa njengonya futhi kuhlasimulisa umzimba kubantu abaningi. Ithiyori ethandwayo ithi yonke imigwaqo igcina isibeka endaweni eyodwa, nokuthi indlela umuntu akhetha ukuyihamba empilweni ishintsha kuphela indlela esiphila ngayo kodwa ayithinti ingunaphakade lethu. Bafuna ukukholelwa ukuthi asikho isiHogo, futhi uma sikhona, akukubi kangako endaweni NOMA abambalwa abakhethiwe, njengo-Adolf Hitler, baphelela lapho.

KUFANELE uphenduke futhi uphendukele kuJesu Kristu, iNdodana eNgcwele kaNKULUNKULU, umenze uMsindisi wakho. Ayikho enye indlela.

 

UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. —Mathewu 7:20-22

 

13  Ngenani ngesango elincane, ngokuba libanzi isango, nendlela ibanzi eyisa ekubhujisweni, baningi abangena ngayo;

14  Ngoba isango lincane, lendlela yincane eyisa ekuphileni, njalo balutshwana abayitholayo. 

— Mathewu 7:13-14

 

21  Akubona bonke abashoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abayakungena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini.

22  Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku: Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini egameni lakho na? ngegama lakho sakhipha amademoni na? futhi ngegama lakho senze izimangaliso eziningi na?

23  Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi: Angikaze nginazi; sukani kimi nina benzi bokubi.

— Mathewu 7:21-23

 

Zonke izinto ezinhle nezimangalisayo zivela kuNkulunkulu. Ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu, ngokuphenduka futhi uphendukele kuJesu bese ugcina indlela yokuphila yobuKristu beqiniso, uyakwazi ukufinyelela kukho konke okumangalisayo. Ukuphulukisa kukaNkulunkulu, igunya phezu kokugula nezifo, ikhono lokuxosha imimoya emibi kubantu nasezindaweni, ikhono lokuvusa abafileyo, nokufinyelela ekuthuleni kwangempela. Zonke lezi zinto zivela kuNkulunkulu, noMoya oNgcwele ohlala ngaphakathi kwawo wonke amakholwa eqiniso eZwi likaNkulunkulu, futhi aphila ngokwemiyalelo eZwini Lakhe. Injabulo, ukuhlakanipha, nokuhlanzwa komoya kweqiniso kungavela kuNkulunkulu kuphela, futhi ukuphela kwendlela yokuba nobuhlobo bangempela noNkulunkulu kungeNdodana eNgcwele, uJesu Kristu.

 

 Kodwa ukulunga okungokholo kutsho kanje: Ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi: Ngubani ozakwenyukela ezulwini? (okungukuthi, ukwehlisa uKristu ezulwini:)

 Loba: Ngubani ozakwehlela ekujuleni? (okungukuthi, ukuvusa uKristu kwabafileyo.)

 Kodwa lithini? Izwi liseduze nawe, emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho, okungukuthi, izwi lokukholwa, esilishumayelayo;

9  Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa;

10  Ngoba ngenhliziyo umuntu ukholwa kube ngukulunga; futhi ngomlomo kuvuma kube yinsindiso.

11  Ngoba umbhalo uthi: Wonke okholwa kuye kayikujabha.

12  Ngokuba akukho mehluko phakathi komJuda nomGreki, ngokuba iNkosi eyodwa phezu kwabo bonke inothile kubo bonke abakhuleka kuyo.

13  Ngoba yilowo nalowo obiza igama leNkosi uyakusindiswa .

14  Pho-ke bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga kuye na? bayakukholwa kanjani kuye abangezwanga ngaye na? bayakuzwa kanjani kungekho mshumayeli na?

15  Bazatshumayela njani ngaphandle kokuthi bathunyelwe? njengokulotshiweyo ukuthi: “Yeka, zinhle izinyawo zabashumayela ivangeli lokuthula, nabaletha ivangeli lezinto ezinhle!

— Roma 10:6-15

Uma ungeyena umKristu ozelwe ngokusha, sicela wenze isinqumo manje (ngaphambi kokuba kuphuze kakhulu) sokuphenduka futhi ucele uJesu Kristu ukuba abe iNkosi noMsindisi wakho, futhi uthole ukuphila okuphakade lapho ekugcineni uwelela ngaphesheya. Zithobe futhi uthandaze kuMdali wethu, uNkulunkulu oyedwa weqiniso, futhi ucele intethelelo yezono ozenzile. Yenza isinqumo sokufunda iBhayibheli Elingcwele, futhi uthole ukuthi uNkulunkulu uthini nokuthi usiyale kanjani ukuba siphile. Zimisele ukuyeka izinto ezingamhloniphi uNkulunkulu, imikhuba ephikisana noNkulunkulu. Uma niqamba amanga, phendukani, niyeke. Uma wenza izenzo zocansi (ubuka izithombe zobulili ezingcolile noma ukuya ocansini ngaphandle komshado, njll.) udinga ukuphenduka, ucele uNkulunkulu ukuthi akuthethelele futhi UZOKWENZA. Ngisho noma uphila ukuphila okuhlanzekile, kumelwe ubeke inhliziyo nengqondo yakho ezintweni zikaNkulunkulu. Hey, akunzima njengoba kungase kubonakale. Into eyodwa esiza ngempela iwukuba neqembu elihle lokusekela lamanye amaKristu. Kungase kudingeke ukuthi usuke kubangane abathile abangaphikisa ukuphila kwakho okusha, ukuhamba kwakho noNkulunkulu futhi wenze ubungane obusha nabazalwane nodade kuKristu.

Sicela uhlanganyele nomndeni wethu, umndeni kaNkulunkulu - uMdali Womhlaba Wonke! - futhi ube umzalwane noma udade kuKristu. Akufanelekile ukuphila impilo ehlukene noNkulunkulu ukuze ngolunye usuku ufinyelele esiHogweni. Ngikunikeza isandla sami siqu sobungane, futhi. Uma ungathanda ukukhuluma nami mathupha, ikheli lami le-imeyili lithi rebeccalynnsturgill@gmail.com noma ungangithinta ngezinkundla zokuxhumana, futhi. Ngilapha ukuze ngisize nganoma iyiphi indlela engingasiza ngayo.

28  Wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza.

29  Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi; ngokuba ngimnene, ngithobekile ngenhliziyo; niyakufumana ukuphumula emiphefumulweni yenu.

30  Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula.

— Mathewu 11:28-30

 

 

UNKULUNKULU UYAKUTHANDA!

Translate »